Salgs- og leveringsbetingelser for William Skilte ApS

 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD

Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage.

Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

3. BETALING

Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturering.

Betaling skal finde sted med vedlagte girokort.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2,25 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til William Skilte, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af William Skilte.

4. EJENDOMSFORBEHOLD

William Skilte forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

5. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra William Skiltes adresse, uanset om William Skilte ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 8 dage på grund af William Skiltes forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for William Skilte.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at William Skilte er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

William Skilte påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.

6. EMBALLAGE

William Skilte skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles William Skilte skriftligt, inden aftalens indgåelse.

 7. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra William Skilte.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give William Skilte skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter William Skiltes valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om-leveret for William Skiltes regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for William Skilte, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

8. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er William Skilte berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for William Skilte kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

William Skilte hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

William Skilte skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som William Skilte ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 10. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Randers.

11. GARANTIFRASKRIVELSE

William Skilte forbeholder sig retten til at fraskrive sig garanti, omhandlende afrensning af folie på biler, varebiler, lastbiler mm.

William Skilte kan ikke stilles til ansvar for ringe vedhæftning af lak på kundebiler, som William Skilte måtte de-montere folie på. Skulle der imod forventning afskalle lak under de-montering af folie, er dette et krav imellem kunde og bilforhandler.