Salgs- og leveringsbetingelser
for William Skilte ApS

1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 kalenderdage.

Tilbud skal accepteres skriftligt af køber, og er derefter bindende.

3. BETALING / PRISER

Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturering.

Betaling skal finde sted med vedlagte girokort.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2,25 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til William Skilte, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af William Skilte.

Alle priser er ekskl. moms og tillægges Energi & Miljøtillæg på 100,- ex moms.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materiale-priser og øvrige omkostninger. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er William Skilte berettiget til at få dette arbejde betalt.

4. OPHAVSRET / EJENDOMSRET / GRAFISKE FILER

Ifølge dansk lov kan ophavsretten ikke overdrages. Alle brugsrettigheder til det udførte design overføres fuldt og helt til kunden efter betaling af slutfaktura. Hermed forstås retten til at have designet på den specifikke fakturerede opgave. fx. en dekoration på en specifik bil.
Alt arbejdsmaterialet (Fx InDesign-, Photoshop-, Illustrator-, SignLab-, Corel Draw-, Eps, AI, Pdf og tilsvarende filer), dvs. skitser og udviklings-materiale, William Skilte fremstiller og opbevarer på vores servere, tilhører William Skilte.

Ophavsretten til de af William Skilte udviklede- og opbevarede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, original-materiale m.m. tilhører William Skilte og må ikke uden William Skiltes godkendelse overlades til tredjemand.
Hvad William Skilte har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem-produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er William Skiltes ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Det ovenstående omhandlede må alene anvendes til arbejder for Bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

William Skilte forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

6. UNDERLEVERANDØRER

William Skilte er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

7. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker fra William Skiltes adresse, uanset om William Skilte ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 8 dage på grund af William Skiltes forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for William Skilte.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at William Skilte er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

William Skilte påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.

8. FORCE MAJEURE

William Skilte er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor William Skilte’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, sygdom, lands- og verdensomfattende pandemi, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos William Skilte eller dets underleverandører og samarbejdspartnere.

9. EMBALLAGE

William Skilte skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles William Skilte skriftligt, inden aftalens indgåelse.

10. MANGLER

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra William Skilte.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give William Skilte skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter William Skiltes valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om-leveret for William Skiltes regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for William Skilte, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

11. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse er William Skilte berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

Et erstatningskrav over for William Skilte kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

William Skilte hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

William Skilte skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som William Skilte ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Randers.

14. KØBELOVEN

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

15. GARANTIFRASKRIVELSE

William Skilte forbeholder sig retten til at fraskrive sig garanti, omhandlende afrensning af folie på biler, varebiler, lastbiler mm.

William Skilte kan ikke stilles til ansvar for ringe vedhæftning af lak på kundebiler, som William Skilte måtte de-montere folie på. Skulle der imod forventning afskalle lak under de-montering af folie, er dette et krav imellem kunde og bilforhandler.

William Skilte dækker ikke genetablering af folie på biler, der vaskes / afrenses med højtryksrenser eller vaskehaller.

William Skilte dækker ikke gen-produktion samt gen-etablering af bannere, facadeskilte, pyloneskilte m.m. der er skadet grundet storm, hærværk eller andet udefrakommende vandalisme.

16. GARANTI OG BETINGELSER SOLFILM

Betingelser for modtagelse og montering af solfilm, fra William Skilte.

Hos William Skilte er alle vores montører uddannede, og erfarne indenfor montering af solfilm.
Vi monterer solfilm efter foreskrifterne, og forsøger altid at opnå bedst mulige resultat.
Alt solfilm opskæres på et digitalt- og fuldautomatisk skærebord, som skærer filmen med en nøjagtighed på +/- 0,1 mm.

Hvordan monteres solfilm, og hvad kan du som kunde forvente:
Det anbefales at du, før vi kommer og monterer solfilm, pudser dine vinduer, og vasker dine karme, eller får det gjort af en vinduespudser. Dette gøres for at mindske mængden af skidt, som måtte sidde på karme mm. Vores montører pudser selv ruderne af før montage af solfilmen, men for at mindske risikoen for skidt, anbefaler vi en vask før vi kommer.
Solfilmen monteres ved at der sprøjtes en speciel sæbeopløsning på ruderne, hvorefter solfilmen rulles på, og vandet skrabes ud. Der sprøjtes vand på solfilmen, og processen gentages et par gange.
Solfilmen skæres bevidst 2-4 mm mindre end det synlige glasmål, så solfilmen ikke rører rudens gummiliste. Dette modvirker at filmen med tiden slipper ruden. Der vil derfor være en synlig lys kant rundt om filmen, efter endt montering.
Idet solfilmen rulles på ruden, skilles den ad fra en klar film, som blotter limen. Dette kan skabe let statisk skidt under filmen i form af støv, pollen o.lign. som hænger i luften. Dette må accepteres, da monteringen foregår udendørs.

Hvor længe holder solfilmen:
Vi anvender solfilm af mærket Solar Gard, som er en film af høj kvalitet. Solar Gard yder 7 års garanti på filmen, hvis denne er kantforseglet. Kantforsegles der ikke, yder Solar Gard ingen garanti.
Hos William Skilte kantforsegler vi ikke som standard, men yder alligevel 2 års garanti, oveni de 2 års reklamationsret, som du har på filmen. Dette tør vi, da vi har monteret meget solfilm igennem årene, og vi ved det holder.

Kantforsegling af solfilm:
Ønsker du at forlænge din garanti til 7 år, kan kantforsegling tilkøbes.
Hos William Skilte kantforsegler vi ikke som standard. Vi finder kantforsegling mest nødvendig ved skrå tagvinduer, da disse er hårdere påvirkede af vind og vejr.

Kantforsegling foretages med en hvid, grå eller sort silikone-fugemasse. Der skal fuges på både gummiliste, samt op til 10 mm ind på solfilmen. Kantforsegling foretages oftest med ekstern fugemontør, i samarbejde med – eller ud peget af William Skilte.

Kantforsegler du selv eller får foretaget kantforsegling af ekstern fugemontør, uden William Skiltes samtykke, frafalder garanti fuldstændigt.

Hvornår kan solfilmen monteres:
Da solfilmen monteres udvendigt på ruderne, for at opnå bedst mulige resultat, og ikke overbelaste ruderne, stiller det høje krav til vejret og årstiden.
Det anbefales at solfilm monteres ved temperaturer over 10 grader og ved vind under 6 m/sek, samt i tørvejr. Derfor kan det være svært at lave fast aftale om montering, da vejret kan medføre at monteringen må flyttes til senere tidspunkt. Montøren kan dog vurdere at filmen godt kan monteres. Eksempelvis hvis bygningen ligger i læ, eller der kun er let tåge.

Kan ruderne holde til solfilm:
Alle lavenergi ruder og termoruder (termoruder fra 2006 og frem) skal have monteret solfilmen udvendigt, da ruderne ikke kan holde til indvendig monteret solfilm (med få undtagelser af film), da der sker stor ophobning af varme og energi i solfilmen, som kan overbelaste ruderne.
Producenterne af glas og ruder frasiger sig ansvar for, om ruderne kan holde til at få påmonteret solfilm. Solfilm påvirker ruden da filmen absorbere solens energi, og derved kan blive let opvarmet. Ruder kan være produceret med fejl, som ikke ses af det blotte øje, hvilket kan medføre punktering eller at ruden dækker. Dette kan William Skilte ikke stilles til ansvar for. Det er dog yderst sjældent at dette forekommer.

Hvor meget varme, lys og UV fjerner solfilmen:
William Skilte sender datablad på de solfilm der gives tilbud på. På datablad er de specifkke films data oplyst. William Skilte kan ikke stilles til ansvar for at der ikke reduceres for bestemt nedsættelse i varmegrader, eller at der fjernes en hvis mængde UV-blegning fra interiør mm. Data er vejledende og gældende på specifikke ruder. Alle data er givet ud fra at alle ruder dækkes med solfilm.

Vedligeholdelsesinstruktioner vedr. solfilm:
Alle Solar Gard® flm har en meget stærk topcoating, som beskytter mod alm slitage. Filmen modstår normal regelmæssig rengøring. For at opnå længst mulig holdbarhed, vaskes filmen regelmæssigt med en let sæbeopløsning og en blød vaskesvamp.

Gældende vilkår for garanti:

Solar Gard® flm har op til 7 års garanti på vedhæftning (kræver kantforsegling), farveændringer, revner, delaminering, demetallisering eller anden fabrikationsfejl. Garantien er gyldig fra den dato, hvor installationen udføres. Solar Gard´s garanti dækker ikke skader og ændringer i filmen forårsaget af ekstern påvirkning, dette gælder både før, under og efter montering.
Garantien dækker ikke ved rengøring med stærke rengøringsmidler eller brug af skarpe værktøjer, dette gælder både før, under og efter montering. Filmen må således heller ikke rengøres med produkter, der indeholder ammoniak eller andre opløsningsmidler.
Filmen har et beskyttende lag, der beskytter mod normal slitage, men hvis filmen udsættes for overdreven og vedvarende slitage, er Solar Gard’s produktgaranti ikke gældende.